Политика за поверителност

Сайтът http://lostcomputers.bg („Сайтът“) представлява онлайн магазин за компютърна техника, предоставящ възможност за онлайн пазаруване на продукти от различни категории. Сайтът предлага и консултации онлайн чрез провеждане на разговор чрез обаждане до търговски отдел. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителя – физическо лице, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Дефиниции:

 1.     Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 2.     Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът)

 3.     Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Сайта e ЛоСт Компютри ЕООД, ЕИК: 201842957 със      седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул.Братислава 2.

Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него чрез имейл на адрес: office@lostcomputers.bg

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайта.

Защита на личните данни.

С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на клиенти и контрагенти ЛоСт Компютри ЕООД съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на данните.

 1. Видовете лични данни, които ЛоСт Компютри ЕООД обработва

 

На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Сайта:

  1.1. Данни за профила:

- Име и фамилия;

- Адрес за доставка;

- Телефон за връзка;

- Имейл адрес;

  1.2. Данни за плащане

- Данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка;

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:

  1.3. Данни за фактуриране:

- три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;

- идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи; На основание легитимен интерес, за да предоставим на клиента необходимото му съдействие при избора на продукти от Сайта или допълнителна информация за направени поръчки:

  1.4. Данни за потребителя:

- Телефонен номер за връзка;

- Имейл за връзка;

- Телефонен номер за обаждания от/до Търговски отдел;

по изключение, на основание изразено от страна на клиента изрично съгласие, за да му предоставим необходимото му техническо съдействие при затруднения с ползването на Услугите на Сайта:

 1.5. Данни за профила в Сайта

- Потребителско име;

- Парола;

- Всички данни, съдържащи се в Профила;

- Телефонен номер;

- Имейл адрес;

ЛоСт Компютри ЕООД обработва данни за бизнес анализ на продажбите изведен от деперсонифицирани, анонимни данни (на базата легитимен интерес):

  1.6. Анонимизирани данни

 1. Статистическа информация за общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от ЛоСт Компютри ЕООД  услуги и продукти;

 2. Цели на обработката на лични данни:

 

  2.1. Данни за Профила за целите на:

   1. Обработка на заявки и приемане на поръчки;

   2. Изпълнение на договор сключен от разстояние;

   3. Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез Търговския отдел или форма за поръчка адрес за доставка;

   4. Фактуриране и плащане;

   5. Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;

   6. Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;

   7. Предоставяне на информация чрез имейл или SMS за нови продукти и/или услуги и съвместни промоции с партньори на ЛоСт Компютри ЕООД при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;

   8. Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;

   9. Предоставяне на гаранционно сервизно обслужване;

   10. Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на поръчващия за осъществяването на покупка;

   11. Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Сайта и предоставяните чрез него услуги;

   12. Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;

   13. Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус;

  2.2. Данни за плащания за целите на:

 1. Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод;

 2. Възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка или рекламации);

  2.3. Данни за фактуриране:

   1. Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия;

  2.4. Данни за потребителя за целите на:

   1. Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане до Търговския отдел или чат канал;

   2. Потвърждаване на индивидуализацията чрез имейл или SMS съобщение за упражняване на правата на потребителите относно личните им данни;

   3. Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;

   4. Подобряване на обслужването;

  2.5. Данни за профила в Сайта за целите на:

   1. Оказване на съдействие при управлението на поръчките на клиента и техническо съдействие при затруднения в работата с информацията в неговия профил;

  2.6. Анонимизирани данни за целите на:

   1. Статистически анализ на общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;

   2. Анализ на опита на потребителите при използването на Устройствата и Приложенията за осъществяване на тяхното подобряване в отговор на потребителските очаквания;

   3. Трети лица, на които предоставяме вашите лични данни:

 

  3.1. Куриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката на потвърдени поръчки чрез Сайта - "Еконт експресс" ООД, ЕИК:117047646. Може да видите Политиката за защита, поверителност и неприкосновенност на личните данни тук;

  3.2. консултанти в различни сфери за целите на защита на легитимни интереси на ЛоСт Компютри ЕООД по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;

  3.3. държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

  3.4. свързани с ЛоСт Компютри ЕООД  лица във връзка с ползване на споделен технически и човешки ресурси, преобразувания и други;

  3.5. Външни сервизи за извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, когато е необходимо те да се извършат от тесни специалисти или със специализирана техника, с които ЛоСт Компютри ЕООД не разполага, както и в случаите, в които производителят изисква гаранционното обслужване да се извършва от конкретен сервиз на територията на Република България;

  3.6. Търговски представители и партньори на ЛоСт Компютри ЕООД в страната – физически магазини - за целите на логистиката относно предоставяне на възможност за получаване на поръчки на място в магазини на територията на страната;

  3.7. Търговски партньори – онлайн платформи за пазаруване и реклама за целите на популяризиране на продуктите и услугите предлагани от ЛоСт Компютри ЕООД;

По отношение на личните данни на физически лица, които предоставяме на посочените трети лица, ЛоСт Компютри ЕООД изисква и следи те да прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставените им от дружеството данни, според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на българското законодателство.

 4. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за следните срокове:

   4.1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;

  4.2. Данни, обработвани за счетоводни цели - предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС.

  4.3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до ЛоСт Компютри ЕООД на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин допустим от закона;

След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

 5. Права във връзка с личните данни на физическите лица:

  5.1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които ЛоСт Компютри ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;

  5.2. Право на коригиране на неточни лични данни:

Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към ЛоСт Компютри ЕООД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;

  5.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

   1. При отпадане на необходимостта от обработка;

   2. При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

   3. При установена незаконосъобразна обработка на данни;

   4. При законово задължение за изтриване на данните;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

  5.4. Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

   1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

   2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или

   3. съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или

   4. е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ЛоСт Компютри ЕООД съобщава за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

  5.5. Право на преносимост на машинно четими данни:

   1. Личните данни се предоставят директно на субекта им;

   2. при искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор;

  5.6. Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

   1. Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. ЛоСт Компютри ЕООД няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

  5.7. Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг:

Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

  5.8. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от ЛоСт Компютри ЕООД незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, тел.: +359 2 915 3580; факс: +359 2 915 3525; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез интернет сайт: https://www.cpdp.bg

  5.9. Право на оттегляне на предоставеното съгласие.

- Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;

- Съгласие за достъп до Профил в сайта се оттегля чрез промяна на паролата за достъп до сайта;

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от ЛоСт Компютри ЕООД, която можете да получите в офиса на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за зашита на данните.

Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

 6. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

ЛоСт Компютри ЕООД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране може да се осъществява от доставчици на финансови услуги за целите на одобрение за предоставяне на финансиране на покупката чрез лизинг или потребителски кредит. Моля за познайте се с техните политики за обработка на лични данни.

 7. Промени в политиката за сигурност на данните.

 Политиките на ЛоСт Компютри ЕООД за защита на личните данни на потребителите на сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на сайта и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, ЛоСт Компютри ЕООД ще уведомява всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни.